Zarezerwuj pobyt:

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Willi Rajka w Zakopanem. Umowa pomiędzy klientem, a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji za pośrednictwem Internetu bądź telefonicznie.

 

II. Rezerwacja

 

1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt przez Internet wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie internetowej www.rajka.pl lub telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego pokoju, która jest utrzymywana przez 1 dzień (24 godziny) od dnia dokonania wstępnej rezerwacji – w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela Willi Rajka wyliczona zaliczka w wysokości 30% ogólnej wartości rezerwacji.

2. Wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji.

3. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie lub nie przesłania przez klienta potwierdzenia wpłaty zaliczki wstępna rezerwacja zostaje automatycznie anulowana po upływie terminu wpłaty zaliczki.

4. Po otrzymaniu zaliczki, bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem wpłaty. Na żądanie klienta, zgłoszone przy potwierdzaniu rezerwacji, wystawiana jest faktura dokumentująca otrzymaną wpłatę zaliczki.

5. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt, a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności należy uiścić w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu. Na żądanie klienta, zgłoszone osobie z obsługi obiektu, wystawiana jest faktura dokumentująca otrzymaną wpłatę.

6. W określonych terminach zaliczki nie są pobierane, a rezerwacja pobytu wynosi 100% wpłaty wartości pobytu. W przypadku anulowania, skrócenia czy przesunięcia terminu rezerwacji wpłata przepada w całości na rzecz właściciela Willi Rajka.

7. W cenę pobytu wliczony jest podatek VAT . Na terenie Miasta Zakopanego obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2,00 PLN za osobę za każdy pełen dzień pobytu, którą dolicza się dodatkowo do kwoty należności za pobyt. Kwota ta płatna jest osobno przy zameldowaniu.

 

III. Warunki umowy najmu

 

1. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie lub mailem z osobą odpowiedzialną za rezerwację

2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.

6. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu obiektu i w samym obiekcie. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację lub osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

7. Goście Willi Rajka zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić pokój w stanie niepogorszonym oraz oddać klucze do pokoju.

8. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie

9. W Willi Rajka obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

10. Właściciel obiektu nie odpowiada za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

11. Rzeczy znalezione: przetrzymywane są w Willi Rajka 1 miesiąc od daty wyjazdu klienta. Prosimy o kontakt z obsługą obiektu w celu potwierdzenia chęci odzyskania rzeczy zostawionych. Wysyłka odbywa się na koszt klienta.

 

IV. Obowiązki klienta

 

1. Liczba osób mających zamieszkać w pokoju jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji klient ma obowiązek (jeśli istnieje możliwość w pokoju zakwaterowania dodatkowej osoby) dopłacić za osoby niezgłoszone. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do pokoju.

2. Klient zobowiązany jest do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania pokoju w stanie zastanym.

3. Zachowanie klientów i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

4. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.

5. Willa Rajka może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Willi Rajka, wyrządzając szkodę w mieniu Willi Rajka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Willi Rajka. Albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Willi Rajka.

6. Na terenie całej Willi Rajka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, ze względu na warunku przeciwpożarowe.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla

8. W obiekcie, w pokojach jaki i w innych pomieszczeniach części drewnianej budynku dla bezpieczeństwa gości zostały zamontowane czujki dymu, a także zostały rozmieszczone gaśnice przeciwpożarowe.

9. W przypadku bezzasadnego uruchomienia czujki dymu lub gaśnicy przeciwpożarowej, gość zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty związane z interwencją właściwych służb oraz ewentualnej szkody.

 

V. Zmiany w rezerwacji

 

1. Jeśli termin nowy przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.

2. Przedłużanie pobytu – termin pobytu w danym pokoju można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie e-mailem bądź telefonicznie.

3. W przypadku odwołania rezerwacji:

a. na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi w całości,

b. na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 30% tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez Willę Rajka nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego klienta po obniżonej cenie w ramach oferty last minute,

c. na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi.

4. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy  nie dojdzie do realizacji usługi z winy Willi Rajka.

 

VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

 

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

 

VII. Zwierzęta

 

W Willi Rajka zwierzęta nie są akceptowane.

 

VIII. Wystąpienie sił wyższych

 

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już świadczone. 

 

IX. Prawo właściwe

 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem, a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.  

Życzymy miłego pobytu